Først vedtatt ved foreningens stiftelse
Porsgrund 22. januar 1847

Sist revidert i generalforsamlingen
24. januar 2015

 

Lover for Porsgrund og Omegns Sjømandsforening

§ 1. Formål
Navnet er Porsgrund og Omegns Sjømandsforening og har sete i Porsgrunn. Foreningen er stiftet 22. januar 1847 og har til formål å knytte sjøfolk og sjøfartsinteresserte sammen i et forum med gode sosiale relasjoner og hvor det gis anledning til å bistå hverandre med
råd og dåd, samt å virke for alt som kan tjene norske sjøfolk og sjøfartens interesser.
Foreningen skal også virke for å bevare og utbre kunnskaper om lokal og nasjonal sjøfartshistorie.

§ 2. Opptagelse i foreningen
Enhver som har seilt til sjøs og som, om nødvendig, kan dokumentere dette med sjøfartsbok, kan søke medlemskap i foreningen. Sjøfartsinteresserte eller andre med særlig interesse for foreningen og dens virke kan også bli medlemmer. Minst 51 % av medlemmene må være aktive eller tidligere sjøfolk.

Søknad om medlemskap sendes styret på innmeldingsskjema med anbefaling fra et medlem. Søknaden behandles først i styret. Blir søknaden anbefalt av styret, oppleses den på et medlemsmøte hvor også avstemning finner sted. Ved avstemning må minst 15 medlemmer være tilstede. Opptagelse avgjøres ved alminnelig stemmeflertall.

§ 3. Æresmedlem
Forslag om æresmedlem kan sendes skriftlig til styret fra et hvert medlem.
Æresmedlemskap innstilles av styret med enstemmighet til den ordinære generalforsamling. Opptakelse i generalforsamlingen som æresmedlem krever minst 2/3 av de fremmøtte medlemmers stemmer.

§ 4. Ikke medlemmer - tilreisende og andre
Et medlem kan ta med sjøfolk eller sjøfartsinteresserte på medlemsmøter eller på andre arrangementer når dette ansees praktisk mulig. Ikke-medlemmer kan delta i forhandlinger, men har ikke stemmerett.

§ 5. Kontingent
Kontingenten fastsettes for kommende år på generalforsamlingen og betales innen den frist styret har fastlagt. Hvis et medlem tross 2 purringer ikke har betalt kontingenten, blir vedkommende etter styrebehandling, strøket som medlem og kan ikke opptas uten
etter ny søknad om medlemskap og avstemning. (jfr § 2). Den skyldige kontingenten må først betales. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

§ 6. Inn- og utmelding
Innvotering i foreningen kan skje til enhver tid. Skjer den før 1. juli i kalenderåret, betales full kontingent. Etter denne tid betales halv kontingent.
Medlem som ønsker utmeldelse av foreningen må sende dette skriftlig til styret.
Innbetalt kontingent refunderes ikke ved utmeldelse.

§7. Styret
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer med 2 varamenn. Disse velges etter innstilling fra en valgkomite på den ordinære generalforsamling.
Formann, nestformann og de øvrige 4 styremedlemmer samt 2 varamenn velges for 2 år.
Hvert år går formann eller nestformann, to av styremedlemmene og en varamann etter tur ut av styret. Gjenvalg kan skje.
Minst 3 medlemmer i styret må ha seilt til sjøs.

Valget foregår på følgende måte:

1. Formannen og nestformannen ved særskilte valg.
2. De øvrige styremedlemmene og varamenn under ett.
Valgene skjer med håndsopprekning med mindre et flertall i generalforsamlingen forlanger skriftlig avstemning.

Styret fremlegger på generalforsamlingen forslag på 3 medlemmer til valgkomite for kommende år. Fortrinnsvis velges foreningens utpekte sekretær samt de medlemmene som har gått ut av styret.

Det valgte styret kan utpeke kasserer, sekretær og legatbestyrer blant foreningens medlemmer.
Styret kan også oppnevne komiteer der medlemmene får seg tillagt spesielle arbeidsoppgaver til beste for foreningens virke.

Formannen, sekretær og kasserer utgjør i fellesskap foreningens administrasjon.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Når et styremedlem har meldt forfall, trer 1. varamann inn på dennes plass og deretter 2. varamann etter behov.
Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Formannen kan hvis han finner det nødvendig, innkalle varamedlemmene til å delta på styremøter.

Styret forvalter foreningens verdier, gjenstander, beholdninger, legater og øvrige midler og har oppsyn med foreningens kasse og bankkonti. Låneopptak som krever pantsettelse, salg eller avhending av større verdigjenstander eller eiendom, må fremlegges for en
generalforsamling og vedtas med minst 2/3 av de fremmøttes stemmer. Minst 1/5 av medlemmene må være tilstede.

Formannen skal påse at sekretæren fører styre- og møteprotokoller. Protokollene skal leses opp på neste møte. Protokollene underskrives av formann og sekretær.

§ 8. Sekretær og kasserer
Sekretær og kasserer skal rette seg etter styrets instrukser. Regnskapet oversendes til de valgte revisorer senest 15. januar. Revidert regnskap skal fremlegges for styret senest 3 dager før generalforsamlingen.

§ 9. Bekjentgjørelser
Foreningens kontakt til medlemmene skjer med e-post og unntaksvis brevpost.
Til alminnelig bekjentgjørelse kan også dagspressen benyttes i den utstrekning styret finner det nødvendig.

§ 10. Medlemsmøter og arrangementer
Medlemsmøter avholdes månedlig, unntatt perioden mai - juli. Disse, samt spisearrangementer og øvrige samlinger, presenteres av styret i en terminliste for driftsåret fra august fram til neste sommer.
Styret kan innkalle til ekstraordinære medlemsmøter

§ 11. Møteledelse
Formannen leder medlemsmøtene. I hans fravær ledes møtene av nestformannen eller en som styret bemyndiger.
Saker til uttalelse og med påfølgende avstemning på medlemsmøte, krever for gyldig vedtak minst 15 medlemmer til stede og avgjørelse ved alminnelig stemmeflertall.
Et medlem har full rett til å be om ordet på et medlemsmøte. Møtelederen avgjør talernes rekkefølge i de tilfeller at flere ber om ordet på samme tid. Medlemmer som får ordet skal reise seg.
Aktuelle protokoller skal føres og oppleses for godkjennelse på neste medlemsmøte.

§ 12. Utvisning av foreningen
Etter forslag fra styret, eller fra et antall på minst 15 medlemmer, kan man med flertall i et medlemsmøte vedta en innstilling til neste ordinære medlemsmøte om å utvise et medlem. Den angjeldende skal ha rett til å uttale seg før avstemning.
Med minst 15 til stede og med 2/3 flertall kan møtet utvotere medlemmet som ved usømmelige forhold, ved skadelig virksomhet i forhold der foreningen rammes, eller på annen måte har gjort seg uverdig til å bli stående som medlem.

§ 13. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes årlig på den nærmest etterfølgende lørdag til stiftelsesdagen 22. januar dersom denne dagen ikke faller på lørdag.
Det behandles:

  1. Valg av møteleder.
  2. Årsberetning som fremlegges av styret.
  3. Drift- og legatregnskaper som fremlegges i revidert stand.
  4. Fastsettelse av medlemskontingent.
  5. Eventuelle forslag om forandring av foreningens lover jfr § 15.
  6. Valg av styre jfr § 7.
  7. Valg av 2 revisorer etter innstilling fra valgkomiteen.
  8. Styrets forslag til valgkomite.
  9. Andre saker som styret finner nødvendig å forelegge.

Generalforsamling kan ikke avholdes uten at minst 15 medlemmer er tilstede og hvorav 3 er styremedlemmer

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes med minst 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 15 medlemmer på et medlemsmøte krever dette.

§ 15. Forandring av foreningens lover
Forandring av foreningens lover kan bare foretas på den ordinære generalforsamling (jfr § 13). Forandring av foreningens lover må vedtas med minst 2/3 flertall.
Forslag til lovforandring må først fremsettes av et medlem overfor styret. Styret fremmer forslaget med innstilling for avstemning i et medlemsmøte med minst 15 medlemmer til stede. Oppnår forslaget om lovforandring alminnelig stemmeflertall, fremmes det på
førstkommende generalforsamling i flg § 13 pkt 5.

§ 16. Utdeling av foreningens lover
Hvert medlem skal etter opptakelsen tildeles et eksemplar av foreningens lover samt møtekalender. Ethvert medlem skal holde seg orientert om foreningens gjeldende lover.

§ 17. Foreningens oppløsning
Skulle noensinne foreningens medlemmer bli færre enn 15 eller dens sete forflyttes, ansees nåværende stiftelse oppløst og kapitalen deles mellom Langesundsfjordens forskjellige steder til sjøfolkenes beste ettersom disse har medlemmer deri og disse har
bidratt til foreningens kasse.
Denne paragraf er vedtatt ved foreningens stiftelse og er uforanderlig.

 

Last ned lover:
pdfLover-2015.pdf

Behandlet på medlemsmøte 24. november 2014 og fremlagt for vedtak på den 168. ordinære generalforsamling 2015.

logo porsgrund sjomannsforening

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Porsgrund og Omegns Sjømandsforening
Tollbodgata 23
3933 Porsgrunn

E-post: porsgrunn1847@gmail.com

Webdesign ©2022 av Web Norge